*കന്തമൂല

മഞ്ചേശ്വരം*

*മാജര്‍പല്ല

ഉപ്പള*

*മീഞ്ച

*പൈപവളികെ

മം ള്‍പ്പാടി*

*പെര്‍മു‍ഡെ

ഷിറിയ*

*ബദിയടുക്ക

കുമ്പള**മമൊഗ്രാല്‍ കുട്‍ലു* ബ#ോവിക്കാനം**മുള്ളേരിയ

കാസറഗ

ോഡ്*

*ചെര്‍ക്കള

*ബന്തടുക്ക

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

കേരളം

 

 

 

 

*ചെങള

 

*കുറ്റിക്കകോല്‍

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*പപൊയിനാച്ചി

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*പനയാല്‍

 

*കകോളിച്ചാല്‍

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ബേക്കല്‍*

*പെരിയ

 

*മാലക്കല്ല്

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*രാജപുരം

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

പള്ളിക്കര*

 

*ബെള്ളൂര്‍

*മാലലോം

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*പുല്ലൂര്‍

*പരപ്പ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

കാഞ്ഞങ്ങാട്*

 

*ഭീമനടി

*ചിറ്റാരിക്കല്‍

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ഹോസ്ദുര്‍

്*

*കിനാനൂര്‍

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*ചെറുപുഴ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

നീലേശ്വരം*

*ചീമേനി

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*തേര്‍ത്തല്ലി

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ഇത് കേരള സംസ്ഥാനത്തിന്റെ

 

ചെറുവത്തൂര്‍*

 

*പെരിങ്ങങോം *ആലക്കകോട്

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*കരിവെള്ളൂര്‍

*കരുവഞ്ചാല്‍‍

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

തൃക്കരിപ്പൂര്‍*

*മാതമം ലം

*നടുവില്‍

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ഡിജിറ്റല്‍

 

 

ഭൂപടമാണ്.

ചിത്രം

സൂം

 

 

 

 

 

 

*ചെമ്പേരി

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

പയ്യന്നൂര്‍*

*പിലാത്തറ *പന്നിയൂര്‍

 

*പയ്യാവൂര്‍

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

പരിയാരം*

 

 

 

 

 

*വയത്തൂര്‍

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

എട്ടിക്കുളം*

നരിക്കകോട്*

*തളിപ്പറമ്പ്

*ശ്രീകണ്ഠപുരം

*ഉള്ളിക്കല്‍

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ചെയ്ത് വ്യക്തതയയോടെ കാണുക. സ്ഥല

 

 

*മാടായി

 

 

 

 

 

 

 

*വിളമന

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*പഴയങ്ങാടി

 

*ഇരിക്കൂര്‍

*ഇരിട്ടി

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*കാനൂല്‍

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

മാട്ടൂല്‍*

*പറശിനികടവ്

ഉളിയില്‍*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*കല്ല്യാശ്രി

 

 

 

*ആറളം

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

പേരുകളില്‍

 

 

ക്ലിക്

 

 

ചെയ്താല്‍

 

 

 

 

മടക്കര*

*പാപ്പിനിശ്രി

 

 

*ചാവശ്രി

 

 

 

 

*തതോല്‍പ്പെട്ടി

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

അഴിക്കകോട്*

 

*മട്ടന്നൂര്‍

 

*മുഴക്കുന്ന്

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*മുണ്ടേരി

*ഉരുവച്ചാല്‍

*പേരാവൂര്‍

 

 

*തിരുനെല്ലി

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ചക്കരക്കല്‍*

 

 

 

 

*കേളകം

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

കണ്ണൂര്‍*

 

 

 

*കണ്ടംകുന്ന്

 

 

 

 

*കകൊട്ടിയൂര്‍

 

 

 

 

*കാട്ടിക്കുളം

 

 

 

 

 

 

 

 

സ്ഥലത്തെ പറ്റിയുള്ള പൂര്‍ണ്ണ വിവരണം

 

 

 

 

 

*കാടാചിറ

 

*നിര്‍മ്മല ിരി

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

നടല്‍*പെരളശ്രി*

 

*കൂത്തുപറമ്പ്

 

 

 

 

 

 

 

*തൃശിലേരി

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

എടക്കാട്*

*പിണറായി

 

 

 

 

 

 

*വാളാട്

*മാനന്തവാടി

*മുള്ളന്‍കകൊല്ലി

 

 

 

 

ലഭ്യമാകും

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

മുഴപ്പിലങ്ങാട്*

*കതിരൂര്‍

*തൃപ്പങ്ങങോട്ടൂര്‍

 

*പുല്‍പ്പള്ളി

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ധര്‍മ്മടം*

 

 

 

*മമൊകേരി

 

 

 

 

*പപോരൂര്‍

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

തലശ്രി*

 

 

*പാനൂര്‍

*പുതുക്കയം

 

 

 

*നല്ലൂര്‍നാട്

 

 

 

 

*ഇരുളം

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ച.ൊക്ലി*

 

 

 

 

*വെള്ളമുണ്ട

 

*പനമരം

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*നാദാപുരം

 

*കകോററോം

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ന്യൂമാഹി*

 

 

 

*കാവിലുമ്പാറ

*പടിഞ്ഞാറത്തറ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*മുത്തങ്ങ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

മാഹി*

 

 

 

 

കുറ്റ്യാടി*

*തതൊട്ടില്‍പാലം

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

മുക്കാലി*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*സുല്‍ത്താന്‍ ബത്തേരി

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*ഓര്‍ക്കാട്ടേരി

 

*ചെമ്പനനോട

 

 

 

 

 

 

*മുട്ടില്‍

*മീനങ്ങാടി

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

മടപ്പള്ളി*

 

പാലേരി*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*വെങ്ങപ്പള്ളി

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

വടകര*

കടിയങ്ങാട്*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*കല്‍പറ്റ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

കൂത്താളി*

*പെരുവണ്ണാമൂഴി

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*മേപ്പാടി

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

പേരാമ്പ്ര*

*ചക്കിട്ടപാറ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*വൈവത്തിരി

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

പയ്യയോളി*

 

 

കൂരാച്ചുണ്ട്*

*കക്കയം

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

നനൊച്ചാട്*

*കായണ്ണ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

തിക്കകോടി*

 

 

 

*കന്തലാട്

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

മൂടാടി*

നടുവണ്ണൂര്‍*

 

 

*തലയാട്

*അടിവാരം

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*ഉള്ളിയേരിപുതുപ്പാടി*

 

 

 

 

*മുണ്ടേരി

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

കകൊയിലാണ്ടി*

നന്മണ്ട*

*ബാലുശ്രി

 

*തുഷാര

 

ിരി

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*കകോടഞ്ചേരി

 

 

 

 

 

*പപോത്തുകല്ല്*വഴിക്കടവ്

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

അത്തതോളി*

താമരശേരി*

*കൂടത്തായ്

എരുമമുണ്ട*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

കാപ്പാട്*

 

കകൊടുവള്ളി*

*ഓമശ്രി

 

 

 

 

 

*എടക്കര

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

എലത്തൂര്‍*

 

 

*തിരുവമ്പാടി

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

എരഞ്ഞിക്കല്‍*

 

 

ലം*

*മുക്കം

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*ചുങത്തറ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

കുന്നമം

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

പുതിയങ്ങാടി*

 

*ചെലവൂര്‍

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*നിലമ്പൂര്‍ *കരുളായി

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

എരഞ്ഞിപാലം*

*പന്തീരാങാവ്

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

നടക്കാവ്*

 

*എടവണ്ണപാറ

*മമ്പാട് *പൂക്കകോട്ടുപാടം

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

മീഞ്ചന്ത*

 

 

 

 

 

*അരീക്കകോട്

 

 

 

 

 

 

 

*കാളികാവ്

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

രാമനാട്ടുകര*

 

 

 

 

 

 

 

 

*എടവണ്ണ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ഫററോക്ക്*

 

 

 

*കിഴിശ്രി

 

 

 

 

*വണ്ടൂര്‍

 

 

 

 

*പടവയല്‍

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ചേലമ്പ്ര*

*അയിക്കരപ്പടി

 

 

 

*കാരക്കുന്ന്

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

തേഞ്ഞിപ്പലം*

*കകൊണ്ടടോട്ടി

*മഞ്ചേരി

 

 

 

 

 

*കരുവാരകുണ്ട്

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ചേളാരി*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*സൈസലന്റ് വാലി

 

 

 

*അ

ളി

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*വെളിമുക്ക്

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*പാണ്ടിക്കാട്

 

ദേശീയയോദ്യാനം

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

പരപ്പനങ്ങാടി*

*ചെമ്മാട്*വേങ്ങര

*മലപ്പുറം

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*അട്ടപ്പാടി

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

തിരൂരങ്ങാടി*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

വെന്നിയൂര്‍*

 

 

 

 

 

 

 

*മക്കരപറമ്പ്

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*കകോട്ടയ്ക്കല്‍

 

*മങട

 

 

 

 

 

 

 

*മണ്ണാര്‍ക്കാട്

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

താനൂര്‍*

 

 

 

 

*പെരിന്തല്‍മണ്ണ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*കാഞ്ഞിരപ്പുഴ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*പുത്തനത്താണി

 

 

 

 

 

*കരിങല്ലത്താണി

*തച്ചമ്പാറ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*ആനമങ്ങാട്

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*തിരൂര്‍

 

 

 

 

 

 

*പൂക്കാട്ടിരി

 

 

 

 

 

*ശ്രീകൃഷ്ണപുരം

*കരിമ്പ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

വാക്കാട്*

 

 

 

 

*വളാഞ്ചേരി

*പുലാമന്തതോള്‍

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*ചെര്‍പ്പുളശ്രി

 

 

*കല്ലടിക്കകോട്*ധധോണി

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

തിരുനാവായ*

 

 

 

കകൊപ്പം*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

തവനൂര്‍*

*കുറ്റിപ്പുറം

 

 

 

 

*വല്ലപ്പുഴ

 

പെരിങ്ങങോട്* *കകോങ്ങാട്

 

*അകത്തേത്തറ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ആമയൂര്‍*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*മുണ്ടൂര്‍

*മലമ്പുഴ

 

*വാളയാര്‍

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

പട്ടാമ്പി*

 

 

 

 

*ചളവറ

 

 

*കേരളശ്രി

 

 

 

 

 

*കഞ്ചിക്കകോട്

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

പപൊന്നാനി*

 

*എടപ്പാള്‍

 

*കൂറ്റനാട്

 

 

 

*വാണിയംകുളംപറളി*

*പിരായിരി

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*ചങ്ങരംകുളം

കുളപ്പിള്ളി*

 

 

 

 

*ഒറ്റപ്പാലം

*പത്തിരിപാല

 

*പാല‍ക്കാട്

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*ഷഷൊര്‍ണൂര്‍

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*എലപ്പുള്ളി

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

വെളിയങ്ോട്*

 

 

 

 

 

 

*ചാലിശ്രി

 

 

*ചെറുതുരുത്തി*ലക്കിടി

 

 

 

 

 

 

 

 

*കണ്ണാടി

 

 

*കകൊഴിഞ്ഞമ്പാറ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*പെരുമ്പടപ്പ്

 

 

 

 

 

 

മായന്നൂര്‍*

*തിരുവില്വാമല

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

പുന്നയൂര്‍കുളം*

 

 

 

 

 

 

 

മുള്ളുര്‍ക്കര*

 

 

*ചേലക്കര

 

 

 

 

 

*കുഴല്‍മന്ദം

 

*ചിറ്റൂര്‍

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*എരുമപ്പെട്ടി

 

 

 

 

 

*പഴയന്നൂര്‍

 

 

പുതുന

രം*

*തത്തമം

 

ലം

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

കുന്നംകുളം*

 

*പന്നിത്തടം

*വടക്കാഞ്ചേരി

 

 

 

 

*എരിമയൂര്‍

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

എടക്കഴിയൂര്‍*ചൂണ്ടല്‍*

 

 

*വേലൂര്‍*പാര്‍ളികാട്

 

കാവശേരി*

*ആലത്തൂര്‍

 

 

*വണ്ടിത്താവളം

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

തിരുവത്ര*

കേച്ചേരി*

 

 

 

 

*അത്താണി

*എളനാട്

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*മുതലമട

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

ുരുവായൂര്‍

 

*മുളങുന്നത്ത്കാവ്

*വടക്കുംചേരി

 

 

 

 

*കകൊല്ലങ്ോട് *മീനാക്ഷിപുരം

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ചാവക്കാട്*

 

 

മുണ്ടൂര്‍*

 

 

*തിരൂര്‍

 

 

 

 

 

 

 

*നെന്മാറ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

പാവറട്ടി*

 

 

 

 

ര്‍*

 

 

*കകോലഴി

 

 

*കുതിരാന്‍

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ചേറ്റുവ*

അമലന

 

 

*വിയ്യുര്‍

 

*പട്ടിക്കാട്

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

പൂങുന്നം*

 

 

*മണ്ണുത്തി

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ഏങ്ങണ്ടിയൂര്‍*

അരിമ്പൂര്‍*

 

*തൃശൂര്‍

 

 

 

 

*പീച്ചി

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*നെല്ലിയാംപതി

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

തൃത്തല്ലൂര്‍*

 

 

 

 

 

 

 

 

*നടത്തറ

 

 

 

*കിഴക്കഞ്ചേരി

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

കുര്‍ക്കഞ്ചേരി*

*ഒല്ലൂര്‍

 

 

*പുത്തൂര്‍

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

വാടാനപ്പിള്ളി*

 

*കാഞ്ഞാണി

 

 

 

 

 

 

 

 

*മം

 

ലം ‍ഡാം

*പറമ്പിക്കുളം

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

തളിക്കുളം*

 

*അന്തിക്കാട്

*തലലോര്‍

*കല്ലൂര്‍

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ചെവ്വൂര്‍*

*ആമ്പല്ലൂര്‍

*വരന്തരപ്പിള്ളി

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

നാട്ടിക*

 

 

*ചേര്‍പ്പ് *പുതുക്കാട്

 

 

*ചിമ്മിനി

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

തൃപ്രയാര്‍*

ഊരകം*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

വലപ്പാട്*കരുവന്നൂര്‍*

 

*കകൊടകര

 

*വെള്ളികുളങ്ങര

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*കകോടാലി

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ചെന്ത്രാപ്പിന്നി*മാപ്രാണം*

 

 

*പേരാമ്പ്ര

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

കയ്പമം

 

ലം*

 

 

 

*ഇരിഞ്ഞാലക്കുട

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ആളൂര്‍*

 

*പപോട്ട

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

മൂന്നുപീടിക*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*എലിഞ്ഞിപ്ര

 

 

*വാഴച്ചാല്‍

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

മതിലകം*

 

 

 

 

 

 

 

 

*ചാലക്കുടി

 

 

 

 

 

*മലക്കപ്പാറ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ശ്രീനാരായണപുരം*

 

*വെള്ളാങ്ങല്ലൂര്‍

 

 

 

 

 

*അതിരപ്പിള്ളി

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*കകൊരട്ടി

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

കരുപ്പടന്ന*

 

 

*അഷ്ടമിച്ചിറ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*മറയൂര്‍

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*മാള

 

 

*കറുകുറ്റി

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*കസേരപ്പാറ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

കകൊടുങ്ങല്ലൂര്‍*

 

*മേത്തല

 

 

 

 

 

 

 

*അയ്യമ്പുഴ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

അഴിക്കകോട്*

 

 

 

 

 

 

*മൂക്കന്നൂര്‍

 

 

 

 

*കള്ളിമേട്

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ോതുരുത്ത്*

അങമാലി*

 

*മഞ്ഞപ്ര

 

 

 

 

 

 

 

 

*പൂയംകുട്ടി

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

കുഴുപ്പിള്ളി*

 

 

 

 

 

 

നെടുമ്പാശ്രി

*മലയാറ്റൂര്‍

 

 

 

 

*കുട്ടമ്പുഴ

 

 

 

ആനമുടി*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*വ.പറവൂര്‍

 

 

 

*കാലടി

 

*കകോടനാട്

 

 

 

 

 

 

*കാന്തല്ലൂര്‍

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ചെറായി*

 

 

 

 

 

 

 

*അത്താണി

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*ഭൂതത്താന്‍കെട്ട്

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*കൂനമ്മാവ്

 

 

*പെരുമ്പാവൂര്‍

 

 

 

ഇരവികുളം*

 

 

 

*വട്ടവട

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

വൈവപ്പിന്‍*

 

 

 

 

 

*ആലുവ

 

 

 

*തട്ടേക്കാട്

 

 

 

 

 

*മാട്ടുപ്പെട്ടി

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*കുറുപ്പംപടി

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*വരാപ്പുഴ

*ഇടത്തല

*പുല്ലുവഴി

*നെല്ലിക്കുഴി

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*മൂന്നാര്‍

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

വെങ്ങങോല*

 

*കകോതമം

ലം

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ഞാറയ്ക്കല്‍* *കടമക്കുടി *കളമശ്രി

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

മാലിപ്പുറം*

 

 

*ഇടപ്പള്ളി

*തൃക്കാകര

*കീഴില്ലം

 

 

 

 

 

*നേര്യമം ലം

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*ചിന്നക്കനാല്‍

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*കാക്കനാട്

 

 

*പേഴയ്ക്കാപ്പിള്ളി

*കൂവള്ളൂര്‍

*ചില്ലിത്തതോട്

 

*പള്ളിവാസല്‍

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

വല്ലാര്‍പ്പാടം*

 

 

*പാലാരിവട്ടം

 

 

 

 

*മൂവാറ്റുപുഴ

 

*വണ്ണപ്പുറം

 

*അടിമാലി

 

*ബൈ#സണ്‍വാലി

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

കലൂര്‍*

 

 

കകോലഞ്ചേരി*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

എറണാകുളം*

 

*വൈവറ്റില

 

പപോത്താനിക്കാട്*

 

 

*കാളിയാര്‍

 

വെള്ളത്തൂവല്‍*

*രാജകുമാരി

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

കകൊച്ചി*

 

 

 

*തൃപ്പൂണിത്തുറ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*കുമാരമം

 

ലം

 

 

 

 

രാജക്കാട്*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*മരട്

 

 

മീങുന്നം*

 

 

 

 

*വാഴക്കുളം*കരിമണ്ണൂര്‍

 

 

 

 

സേനാപതി**ശാന്തന്‍പാറ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

നെട്ടൂര്‍*

 

 

*മുളന്തുരുത്തി

*തിരുമാറാടി

 

*തതൊടുപുഴ

ചേലച്ചുവട്*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

പനങ്ങാട്*

 

 

 

പിറവം*

 

 

 

 

*പാലക്കുഴ

 

 

തതോപ്രാംകുടി*

*ഉടുമ്പന്‍ച.ോല

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

കുമ്പളങ്ങി*

*അരൂര്‍

 

 

 

 

ഉടുമ്പന്നൂര്‍*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ചെല്ലാനം*

 

 

 

 

 

 

*കൂത്താട്ടുകുളം

 

 

 

 

*പൈപനാവ്

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

എഴുപുന്ന*

 

 

 

 

 

 

*ഇലഞ്ഞി

 

 

 

*മുട്ടം *ആനക്കയം

 

 

 

 

 

 

*നെടുങണ്ടം

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*മമോനിപ്പള്ളി

കാഞ്ഞാര്‍*

 

*കുളമാവ്

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

തുറവൂര്‍*

 

 

 

 

*തലയയോലപറമ്പ്

*രാമപുരം

 

 

 

 

*പാമ്പാടുംപാറ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*കടത്തുരുത്തി

*മരങ്ങാട്ടുപിള്ളി

 

*മൂലമറ്റം

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*ചക്കാമ്പുഴ

 

*എലപ്പള്ളി

 

 

 

 

 

 

*കരുണാപുരം

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

പട്ടണക്കാട്*

*വയലാര്‍

*കല്ലറ *കുറുവിലങ്ങാട്

 

 

 

 

 

 

 

*കട്ടപ്പന

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

കടക്കരപ്പിള്ളി*

 

 

 

 

 

 

 

 

*വെമ്പള്ളി

*പാല *ഭരണങ്ങാനം

 

 

 

 

*കാഞ്ചിയാര്‍

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ചേര്‍ത്തല*

 

 

ഏറ്റുമാനൂര്‍*

 

 

 

 

*കിടങ്ങൂര്‍

 

*ഈരാറ്റുപേട്ട

 

 

 

 

*അയ്യപ്പന്‍കകോവില്‍

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

തണ്ണീര്‍മുക്കം*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*വാ മണ്‍

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*വൈവക്കം

 

 

 

 

 

 

പൈപക*

 

 

*പൂഞ്ഞാര്‍

 

 

 

 

 

 

*വണ്ടന്‍മേട്

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*അയര്‍കുന്നം

*തിടനാട്

*കകോലാഹലമേട്

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

മാരാരിക്കുളം*

 

 

 

*കുമരകം

 

 

 

 

*കാളകെട്ടി

 

*ഏലപ്പാറ

 

 

*കുമളി

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*മുഹമ്മ

 

*കകോട്ടയം

ഇളംകുളം*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

കലവൂര്‍*

 

*മണ്ണഞ്ചേരി

 

 

 

 

*മണര്‍കാട്

 

*കാഞ്ഞിരപ്പിള്ളി

*കുട്ടിക്കാനം

*തേക്കടി

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

പുതുപ്പള്ളി*

പാമ്പാടി*

 

 

 

 

 

 

 

 

*വണ്ടിപെരിയാര്‍

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

പാതിരപ്പള്ളി*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*പപൊന്‍കുന്നം

 

*പെരുവന്താനം

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ആര്യാട്*

 

 

 

 

 

കറുകച്ചാല്‍*

 

*നെടുങുന്നം

 

*മുണ്ടക്കയം *പീരുമേട്

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ആലപ്പുഴ*

 

*കൈകനകരി

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*മണിമല

*പാഞ്ചാലിമേട്

 

 

*പെരിയാര്‍ ദേശീ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*പറവൂര്‍

*കാവാലം

 

 

 

 

 

*ആനിക്കാട്

 

*എരുമേലി

 

 

 

 

 

 

യയോദ്യാനം

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*മങ്ൊമ്പ്

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

പുന്നപ്ര*

 

*നെടുമുടി

 

 

*ചങ്ങനാശ്രി

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*ശബരിമല

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

വണ്ടാനം*

 

 

*കുട്ടനാട്

 

 

 

 

 

 

 

 

*മല്ലപ്പിള്ളി

 

 

 

*പെരുനാട്

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*പമ്പ

*

വി

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

അമ്പലപ്പുഴ*

*ചമ്പക്കുളം

 

*തിരുവല്ല

 

 

 

*റാന്നി

 

 

 

*നിലയ്ക്കല്‍

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*കരുമാ്ടി

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

പുറക്കാട്*

 

*തകഴി *പരുമല

 

 

 

 

*ഇരവിപേരൂര്‍

 

ആങ്ങമൂഴി*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*പായിപ്പാട്

 

 

 

 

 

 

*കകോഴഞ്ചേരി

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*കരുവാറ്റ *മാന്നാര്‍ചെങ്ങന്നൂര്‍

 

*വടശ്രിക്കര*ചിറ്റാര്‍

 

*മൂഴിയാര്‍ ഡാം

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

തൃക്കുന്നപുഴ*

*ഹരിപ്പാട്

 

 

 

 

ഇലന്തൂര്‍*

 

 

*മലയാലപ്പുഴ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

നങ്ങ്യാര്‍കുളങ്ങര*

 

 

 

 

 

 

 

 

*കുളനട

 

*പത്തനംതിട്ട

 

*തണ്ണിത്തതോട്

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*മാവേലിക്കര

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*ചേപ്പാട്

 

*വെട്ടിയാര്‍

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

മുതുകുളം*

 

 

 

 

 

 

*പന്തളം

 

 

*കകോന്നി

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*ചുനക്കര

*തുമ്പമണ്‍

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

കരീലകുളങ്ങര*

 

 

 

 

 

*കകൊടുമണ്‍

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

കായംകുളം*കറ്റാനം*

 

*ചാരുമ്മൂട്

 

 

 

*മുറിഞ്ഞകല്‍

 

*അരുവാപ്പുലം

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

താമരക്കുളം**നൂറനാട് *അടൂര്‍

 

*കൂടല്‍

ലം

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ഓച്ചിറ* ശൂരനാട്*

 

 

 

 

 

*ഏനാദിമം

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*കടമ്പനാട്

 

*പത്തനാപുരം

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

കരുനാ

പ്പിള്ളി*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*കുളക്കട

*പിറവന്തൂര്‍

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

മൈമനാ പ്പിള്ളി*

 

 

 

*ഭരണിക്കാവ്

 

 

 

*വാളക്കകോട്

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*ശാസ്താംകകോട്ട

*മൈമലം

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

പന്മന*

 

*തേവലക്കര

 

 

*കകൊട്ടാരക്കര

*പുനലൂര്‍

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ചവറ*

 

 

 

 

 

 

 

 

*എഴുകകോണ്‍

 

 

 

 

*എടമണ്‍

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*കുണ്ടറ

 

*പനവേലി

 

 

 

 

 

*തെന്മല

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ശക്തികുളങ്ങര*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*വയക്കല്‍

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ഓടനാവട്ടം*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

കുരിപ്പുഴ*

 

 

 

 

 

*അഞ്ചല്‍*ഭാരതിപുരം

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*കകൊല്ലം

 

*വെളിയം

*ആയുര്‍

 

 

*കുളത്തുപുഴ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*കകൊട്ടിയം

*ഓയുര്‍

*ചടയമം

ലം

*ച.ോഴിയക്കകോട്

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*ചാത്തന്നൂര്‍

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

പാരിപ്പള്ളി*

 

 

 

*നിലമേല്‍

*മടത്തറ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

കാപ്പില്‍*

 

കിളിമാനൂര്‍*

 

*കല്ലറ

 

 

 

*പപൊന്‍മുടി

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ഇടവ*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

വര്‍ക്കല*

 

 

 

*കാരേറ്റ്

*പാലലോട്

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ആലങ്ോട്‍*

 

*വാമനപുരം

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

വക്കം*

 

 

 

 

 

 

 

*നന്ദിയയോട്

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ആറ്റിങ്ങല്‍*

 

*വെഞ്ഞാറമൂട്

 

*വിതുര

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ചിറയിന്‍കീഴ്*

*തതോന്നക്കല്‍

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

പെരുമാതുറ*

 

 

*വെമ്പായം *തതൊളിക്കകോട്

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*മം ലപുരം

 

*നെടുമങ്ങാട്

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

കഠിനംകുളം*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*കഴക്കൂട്ടം

 

 

 

*ആര്യനാട്

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ശ്രീകാര്യം*

 

 

 

*കരകുളം

*കുറ്റിച്ചല്‍

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

തുമ്പ*

 

*കുടപ്പനകുന്ന്*കള്ളിക്കാട്

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*വേളി

 

*പേയാട്

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

തിരുവനന്തപുരം*

*പാളയം

 

*കാട്ടാക്കട

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*വെള്ളറട

 

തയ്യാറാക്കിയത് : Murickens Group, KOTTAYAM. Mob: 8281848484.

 

 

 

 

 

 

 

കരമന*

 

 

*മലയിന്‍കീഴ്

 

 

 

 

 

 

 

 

ശംഖുമുഖം*

 

*നേമം

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

വെള്ളായണി*

 

*ബാലരാമപുരം

 

 

 

 

 

 

 

 

കകോവളം*

 

 

 

 

*നെയ്യാറ്റിന്‍കര

 

 

 

Email: murickans@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

വിഴിഞ്ഞം*

 

 

 

*അമരവിള

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*പാറശാല

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

പൂവാര്‍**കുളത്തൂര്‍