1 / 7

NOV 25, 2022

KSEB യുടെ ഇരുട്ടടി

തിരുവനന്തപുരം:വൈദ്യുതി വൈകിട്ട് 6 മുതല്‍ 10 വരെ ഉപയോഗിച്ചാല്‍ 20 % അധിക നിരക്ക്; കൂടുതല്‍ വീടുകൾക്ക് ബാധകമാക്കാന്‍ KSEB.നിലവിൽ മാസം 500 യൂണിറ്റിൽ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വീടുകൾക്കും വ്യവസായസ്ഥാപനങ്ങൾക്കും മാത്രമാണ് പ്രസ്തുത രീതി നടപ്പാക്കിയത്.


Read
2 / 7

OCT 19, 2022

What is Half-Cut solar panel…?

Half-cut solar cells are cut into halves (two solar panels fixed in a single frame). The top and bottom portions work independently. One portion is active even if the other is shaded.


Read
3 / 7

JULY 30, 2022

പുരപ്പുറ സോളാർ ; അപേക്ഷാ നടപടികൾ ലളിതമാക്കാൻ ഇനി ദേശീയ പോർട്ടലും

പുരപ്പുറ സോളർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷാ നടപടികൾ ലളിതമാക്കാൻ ഇനി ദേശീയ പോർട്ടലും. പോർട്ടൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചെങ്കിലും കെഎസ്ഇബി വഴിയുള്ള നിലവിലെ എംപാനൽഡ് സോളർ ഇൻസ്റ്റലേഷനും തുടരും.


Read
4 / 7
 height=

JULY 22, 2022

ഇനി സോളാർ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് നെറ്റ് മീറ്ററിങ് തന്നെ.

2021 ൽ രൂപീകരിച്ച Electricity Amendment Rules പ്രകാരം സോളാർ സംവിധാനങ്ങൾക്കായി Gross Metering അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള KSEB അഭ്യർത്ഥന KSERC അടുത്തിടെ പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവിൽ നിരസിച്ചു.


Read
5 / 7

JUNE 25, 2022

വൈദ്യുതി നിരക്ക് വർധന ; 15-50 പൈസ വരെ കൂടും.

തിരുവനന്തപുരം : അടുത്ത ഒരു വർഷത്തേക്ക് വൈദ്യുതി നിരക്ക് വൈദ്യുതി റഗുലേറ്ററി കമ്മിഷൻ വർധിപ്പിക്കുന്നു. ഗാർഹിക നിരക്കിൽ യൂണിറ്റിന് 15 മുതൽ 50 പൈസ വരെ കൂടുമെന്നാണു അറിയുന്നത്.


Read
6 / 7

JUNE 2, 2022

ഇനി മീറ്ററുകളും സ്മാർടാകുന്നു


പേരുപോലെ തന്നെ സ്മാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഈ മീറ്റർ വൈദ്യുതി ബിൽ കൃത്യസമയത്ത് അടച്ചില്ലെങ്കില്‍ തനിയെ ഉപഭോക്താവിന്റെ വീട്ടിലെ വൈദ്യുതി ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്...


Read
7 / 7

MAY 30, 2022

കൽക്കരി പ്ലാന്റുകളിൽ നിന്നും ഉത്പാദനം കുറയ്ക്കുന്നു

ഹരിത ഊർജ സാധ്യതകൾ പരമാവധി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ചെലവ് ലാഭിക്കുന്നതിനുമാണ് പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിലെ ഉന്നത ഊർജ്ജ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് അയച്ച കത്തിൽ പറഞ്ഞു...

Read


You Can Ask Questions : murickans@gmail.com


“☀” Government discourage solar power generation - Implements gross metering instead of the net metering method in On-grid systemQ. What is the suitable direction to install Solar Panels?

Ans: South, The Sun appears to be constantly moving across the sky. How does its path changes from month to month? We know that the Sun rises in the east and sets in the west, but does it rise exactly east and set exactly west every day? We also know that the days are longer in the summer and shorter in the winter. But how is it connected with Sun’s changing path across the sky? These are some common questions we are all confronted with. And they become all the more relevant when we talk about solar panels’ performance which depends upon their orientation and the angle of tilt. These questions are in fact more relevant for capture of solar thermal power where Sunrays’ are to be concentrated. Life would be very simple if the Sun were to arise and set precisely in the same directions and if it followed exactly same path through the sky everyday throughout the year.

In the summer season the days are long and the Sun is high in the sky. The figure at the left shows the path of the Sun through the sky on the longest day of the year, the Summer Solstice (June 21). This is also the day when the Sun is the highest in the southern sky. Because the day is so long the Sun does not rise exactly in the east, but rises to the north of east and sets to the north of west allowing it to be in the sky for a longer period of time.

After the Summer Solstice the Sun follows a lower and lower path through the sky each day until it reaches the point where it is in the sky for exactly 12 hours again. This is the Fall Equinox (September 21). Just like the Spring Equinox, the Sun will rise exactly east and set exactly west on this day and everyone in the world will experience a 12 hour day. After the Fall Equinox the Sun will continue to follow a lower and lower path through the sky and the days will get shorter and shorter until it reaches its lowest path and then we are back at the Winter Solstice. In the winter the days are short and the Sun in low in the sky. The shortest day of year falls on December 21 when the Sun is also lowest in the southern sky as shown in the diagram at the left. Each day after the Winter Solstice, which falls on December 21, the Sun’s path becomes a little higher in the southern sky. The Sun also begins to rise closer to the east and set closer to the west until we reach the day when it rises exactly east and sets exactly west. This day is called the Spring Equinox (March 21). During the short winter days the Sun does not rise exactly in the east, but instead rises just south of east and it sets south of west.


Q. Can we install solar panels above tress work?

Ans: Yes


Solar Panels Installed on Tress Work - Sample Videos :


Q. Can we use power from ON GRID solar panels while KSEB is off?

Ans:Normal ON GRID inverter will not give power output while KSEB is in Off condition.


What is Solar On-grid Inverter..? - Short Descriptive Video :

Q. How much space required for solar panels installations?

Ans: 100 sq.ft is required for 1000 watts panels.


Q. Will solar panels generate power during rainy days?

Ans: Yes , power is generated from light energy.


Q. How much time required for solar installations?

Ans: 3-4 days depending the size of solar system.


25kw On-grid Solar System Installed Wthin 3 days at Kottayam :

Q. Who will give warranty for inverter, battery and panels?

Ans: Normally installer will hand over manufacturing company’s warranty. Some genuine installers will provide their own warranty cards so the customers will have better upper hands in consumer court in case of any dispute.


Q. What is the life of battery?

Ans: 5 to 8 year


Different types of Batteries and their Life :


Q. What is the routine maintains of solar panel power system ?

Ans: Dust accumulation over the solar panels will reduce the efficiency of the panels. So in dusty areas and high traffic areas , depending on the dust accumulation, cleaning of panels and its frequency can be decided.


Q. What is the expense for changing battery ?

Ans: New 150 Ah battery will cost 15000, while new 200 Ah battery will cost 18500. In return for old batteries make.


Different model batteries and its applications :


Q. What are the precautions we should take for solar panel maintenance ?

Ans: Better to install walking rails along the panels for future cleaning purpose.


Q. What is the main difference bet being mono and Polly crystalline panels ?

Ans: • Monocrystalline solar cells are more efficient because they are cut from a single source of silicon.
• Polycrystalline solar cells are blended from multiple silicon sources and are slightly less efficient


Which is Best Solar Panel..? Mono or Poly ? - Descriptive Video :


Q. Normally how many unit generate from both panel per day ?

Ans: In kerala climate 1000 watts solar panel will generate 4 units /day during sunny days and will generate 4units/day during rainy days.
I hot climate areas like Rajastan the units generation will be more and in cool areas like Kashmeer the generation will be less.


Q. What is kerala electricity board (KSEB ) tod calculations ? it is applicable for residence ?

Ans: The Kerala State Electricity Board (KSEB) imposed Time of Day (ToD) tariff for high-end domestic consumers .Consumers using more than 500 units per month would be billed at ToD rates, which means, the tariff for peak hour consumption would be higher for them.

The KSEB has divided a day into three time zones, and fixed three different tariffs for each. Consumption between 6 am and 6 pm would be considered normal hours. Consumption between 6 pm and 10 pm will consider as peak hours the tariff for the usage between 10 pm and 6 am will be as off peak hours and all three cost will be different.


What is KSEB-Tariff of the Day (TOD)-Short Descriptive Video:SOLAR WATER HEATER SUBSIDY

The Central Govt. Subsidy for Solar Water Heater Manufacturing & Trading is facing a Critical Condition which is under Hold. The Amount of Subsidy under hold is around Rs.350-Crores.as per Solar Thermal Federation of India. This subsidy is sanctioned by Jawaharlal Nehru National Solar Mission to the Solar Water Heater Manufacturers. For every Unit the Subsidy Amount is 30%. In the F Y -2012-13 it was 50- Crore, and the last year it was 300-Crores which was not distributed by the Ministry till date.When there is a Business Volume of 800-Crores, the subsidy Amount is Rs.350-Crores.as per Federation Secretary General Jaidev Malviya.The increased tendency of Public towards Solar Water Heater, Subsequently the sale may also increased this year. In this Condition the Subsidy amount will met an Amount of Rs.500-Crores. If this Condition is continued, We afraid that this may cause an END to the Solar Water Heater Industry.

MERITS AND DEMERITS OF SELLING SOLAR ENERGY TO GRID (K S E B) IN KERALA

The recommendation of Regulatory Committee and the decision taken by K S E B for purchasing the excess Solar Energy from Private sector is a very Good Decision. Similarly the Board should take all initial precautions like Safety, Loss or Damage. But it is shameful to say that the Board is not bothering about any loss or damage.

For the success of this Project, First we need a fresh Distribution system, Installation, Cabling, and Metering etc.. on grid line. We can transfer the Excess Solar Electricity to Grid, only when the Grid Line is alive. Otherwise the Generated Solar Energy shall not be able to distribute to the Grid ( K S E B ) Line.

When we are supplying excess solar energy to Power grid line that should be result oriented, But in Kerala this Project is not hopeful to succeed in the near future because “ THE GODS OWN COUNTRY ” in all DAYS & NIGHT of every season the Power cut is a CURSE to each and every Citizen of Kerala. When we are facing the power cut at night we will be in darkness. This is the main drawback of this Project which is using for residential purpose. In this case we need a storage backup facility. Then only we can survive. For the success of the Solar Power Generating System, We need to follow some of the main instructions like check the Technical Specifications of the Solar inverter and an experienced technical installation guideline is required.

Previous Year the Central Government is announced a Subsidy for the Solar P V application For the implementation and distribution, but later this has been withdrawn by the Govt. Not a Single Political Party or Leader is not raised any question regarding the withdrawal of the subsidy for the Solar P V Application. So we humbly request to re-think regarding the above subsidy.

Kerala State to mainstream use of solar energy

The cabinet on Wednesday approved the Kerala Solar Energy Policy aimed at mainstreaming the use of solar energy in the energy mix of the State. The policy proposes to increase the installed capacity in the solar sector to 500 MW by 2017 and 2,500 MW by 2030. Various incentives are proposed to promote the use of solar energy.The plans include promotion of offsite generation at locations such as canals, reservoirs, wastelands and quarries besides off-shore generating plants.

A) Off-grid applications

Off-grid solar applications shall be promoted for replacing diesel-based generator sets. Interventions will also be made for establishing rooftop system at demand points or consumer premises and promotion of conversion of existing inverter installation to solar power.The State will also promote solar water heating system by making its use mandatory in industrial buildings, hospitals, hotels, housing complexes, hostels, barracks and jails, guesthouses, and similar buildings. It will also promote solar steam systems for wider applications such as community cooking, process industries and laundries, and industrial processes requiring steam.Use of solar power and water heater will be made mandatory for residential flats, buildings with floor area of more than 2,000 sq ft.

For off-grid systems, the policy seeks to ensure bank finance at attractive interest rates and provide generation-based incentives. For grid-connected systems, the government itself will set an example by setting up generation facilities in public buildings. The policy urges all concerned to make use of rooftop and premises to install solar plants to match maximum demand of the offices within two years.For grid-connected systems in non-government buildings and premises, incentives will be provided on the basis of net metering, feed-in-tariff, and renewal energy certificate mechanism.Since large-scale absorption of solar power into the system is impossible without sufficient storage, a programme for exploring and developing pumped storage schemes will be promoted.For evolving safety and quality standards, capability of academic institutions both within and outside the country will be leveraged. The policy also proposes licensing for manufacturers and all solar photovoltaic systems to be installed in the State. Solar procurement obligation will be mandated for commercial consumers with more than 20kVA of connected load.

B) REGULATORY FRAMEWORK

The policy will be extended to other industrial consumers in a phased manner. At a later stage, similar conditions will also become applicable for high consuming domestic consumers. The legal and regulatory framework that will come into force following implementation of the policy is to mandate 100 litres solar water heater and 500 W solar photovoltaic systems for domestic building with floor area of between 2,000 sq ft to 3,000 sq ft.All buildings above 3,000 sq ft will have to install a 100-litre solar water heater and at least 1,000 W solar photovoltaic system. In case of residential flats and apartments, five per cent of the energy usage for common amenities should be from solar power.

Q. What is the difference between a solar inverter and a normal inverter?


Ans. :-1. A solar inverter works absolutely on solar power ie., sun light. Whereas a normal inverter works with the current from the grid power. ( to charge the battery while In solar inverter uses sun rays and have the provition to charge using grid power in critical situation )

2. A solar inverter can give more backup time however, a normal inverter gives a full load back up of only 2 to 3 hours.

3. Solar inverter comes with good advanced security features than the normal inverter.

Q. Can you explain the major advantage while installing a solar inverter instead of normal inverter?

Ans : The major advantage is stated below:-

A normal inverter is charged from grid power and it is AC current. While using, AC current is converted into DC current and there will be conversion loss. The conversion is required from ac to dc and the output energy we get is half of what its used in storing in battery. In solar inverter system panel generate dc current while it using to charge the battery there is no conversion loss so we get full efficiency i.e. we get 2 way saving like we can avoid the conversion energy loss and get solar energy free of cost.

Q. Can I convert my existing normal inverter to solar power?
Ans : Yes, you can manually convert the existing UPS or inverter to solar power with some conditions. Before conversion please contact for the technical support for what capacity, model of the panel and the charger should be used for the existing system.

Q: What are included in solar power plant installation ?
Ans:Solar Inverter/UPS for conversion from DC to AC , battery pack for backup of the excess current, solar panels for power generation.

Q. What is the average current generated by the solar?
Ans: The amount of electricity that you can generate depends on the size of system, which way it is facing, whether there is any shading from trees or other buildings and the local climatic conditions. Normally in Kerala climate the average entire year per day calculation is 1000 W Solar panels can create between 4 to 4.5 units electricity per day.

Q. Can the solar work on rainy or cloudy or in winter ?
Ans: Yes, it can, but its efficiency will reduce to produce the electricity and the usage of home appliances will be also reduced during these periods too compared to the sunny days of summer.

Q. Can we give solar connections to house hold items like AC, Washing Machine, Fridge, Water pumps etc?
Ans: Yes, we can give the connections but you have to select the right kind of solar system to power that kind of load.<.p>
Q. How is the load calculated?
Ans: The load is calculated by using a simple formula i.e. list out all the house hold items and its current consumption including starting current and by totaling consumption, we get the total amount of the load.

Q. How to decide which type of solar installation is required in homes?
What all precautions are to be taken when considering to install a solar in our home? Ans: Firstly decide what type of load you are going to give to the solar power plant viz. light or heavy. A place

MURICKENS GROUP

HO : KOTTAYAM-KADUTHURUTHY

BR : KOTTAYAM- CEMENT JUNCTION

ERNAKULAM-PALARIVATTAM

Real estate cunsulting officials at U.S.A. (Texas & Newyork) & Bombay

Email : mg@murickens.com, murickans@gmail.com